Iнформацiйно-просвiтницька та освiтня Опубліковано 29.02.16

До 145-річчя з дня народження Лесі Українки. Сподівання… / К 145-летию со дня рождения Леси Украинки. Надежды…

аватарВ Українській недільній школі імені Павла Поповича відбулася творча зустріч із акторами Українського музично-драматичного театру-антрепризи «Еней».

Українська громадськість в усьому світі в лютому святкувала 145-річчя з дня народження видатної української поетеси, письменниці, перекладача з багатьох мов, культурного діяча Лариси Петрівни Косач-Квітки, відому всьому світові як Леся Українка.

Вона писала у жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики, збирала фольклор (220 народних мелодій записано з її голосу). Її найвідоміші збірки віршів «На крилах пісень», «Думи і мрії», драм «Бояриня», «Кассандра», «В катакомбах», «Лісова пісня».

Леся народилася в освіченій родині. Її мати, Ольга Петрівна Драгоманова-Косач — письменниця, відома під псевдонімом Олена Пчілка, була активною учасницею жіночого руху, видавала альманах «Перший вінок». Батько, Петро Антонович Косач — високоосвічений поміщик, який дуже любив літературу і живопис. Її дитячі роки пройшли на Волині: у Новограді-Волинському, Луцьку, в селі Колодяжному, що під Ковелем. У будинку Косачів часто збиралися письменники, художники і музиканти, влаштовувалися вечори і домашні концерти. Дядько Лесі Михайло Драгоманов був відомим ученим, громадським діячем, який перед еміграцією до Франції й Болгарії співпрацював із Іваном Франком.

Писати поезії Леся Українка почала рано, 9-літньою дівчиною. І перший вірш «Надія» написала під впливом звістки про долю своєї тітки Олени Антонівни Косач, засланої за участь у революційному русі. В українську літературу Леся Українка ввійшла передусім як поетеса мужності й боротьби. Вона писала особисту, пейзажну та громадянську лірику. В її ліричних поезіях оспівується краса природи, любов до рідного краю, особисті переживання, призначення поета й роль поетичного слова, соціальні та громадські мотиви. Дослідники її творчості говорить про відчутний вплив Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Михайла Старицького, Генріха Гейне.

Театр «Еней» до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка записав 200 поезій українською та російською мовою Кобзаря, до роботи над якими було залучено українців Москви та Росії. Записували вірші і професійні актори, і ті, хто ніколи не захоплювався художнім словом, але знають і люблять українську мову, поезію, літературу, і діти – учні Української недільної школи імені Павла Поповича, і дорослі – керівники українських організацій, українських творчих колективів тощо. І народилася ідея продовжити цю поетичну справу. Наступну велику роботу «Еней» присвятив 145-річному ювілею Лесі Українки. І тепер ми маємо диск «Contra spem spero», названий за програмним віршем української поетеси.

Під час зустрічі з керівником театру Миколою Решетняком та актрисами – Марією Новожиловою, Ганною Пєшковою та Наталкою Мазуренко учні та їхні батьки почули неперевершене Лесине Слово, яке може бути міцним, непереборним, закликаючим до боротьби, а може бути ніжним, ліричним, таким, що піднімає з глибин найпотаємніші почуття…

І народилася ще одна ідея – записати один диск, де вірші Лесі Українки читатимуть діти – учні Української недільної школи. І це буде нашим подарунком усій українській громаді в усьому світові.

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЄВА.

Фото автора

 

К 145-летию со дня рождения Леси Украинский.

Надежды…

В Украинской воскресной школе имени Павла Поповича состоялась творческая встреча с актерами Украинского музыкально-драматического театра-антрепризы «Эней».

Украинская общественность во всем мире в феврале праздновала 145-летие со дня рождения выдающейся украинской поэтессы, писательницы, переводчика, культурного деятеля Ларисы Петровны Косач-Квитки, известной всему миру как Леся Украинка.

Она писала в жанрах поэзии, лирики, эпоса, драмы, прозы, публицистики, собирала фольклор (220 народных мелодий записано с ее голоса). Ее самые известные сборники стихов «На крилах пісень», «Думи і мрії», драм «Бояриня», «Кассандра», «В катакомбах», «Лісова пісня».

Леся родилась в просвещенной семье. Ее мать, Ольга Петровна Драгоманова-Косач ‒ писательница, известная под псевдонимом Елена Пчелка, была активной участницей женского движения, издавала альманах «Перший вінок». Отец, Петр Антонович Косач ‒ высокообразованный помещик, который очень любил литературу и живопись. Ее детские годы прошли на Волыни: в Новограде-Волынском, Луцке, в селе Колодяжном, что под Ковелем. В доме Косачей часто собирались писатели, художники и музыканты, устраивались вечера и домашние концерты. Дядя Леси Михаил Драгоманов был известным ученым, общественным деятелем, который перед эмиграцией во Францию и Болгарию сотрудничал с Иваном Франко.

Писать стихи Леся Украинка начала рано, 9-летней девочкой. И первое стихотворение «Надежда» написала, получив известие о судьбе своей тети Елены Антоновны Косач, засланной за участие в революционном движении. В украинской литературе Леся Украинка вошла прежде всего как поэтесса мужества и борьбы. Она писала лирику пейзажную и гражданскую. В ее лирических стихах воспевается красота природы, любовь к родному краю, личные переживания, назначение поэта и роль поэтического слова, социальные и общественные мотивы. Исследователи ее творчества говорят об ощутимом влиянии Тараса Шевченко, Пантелеймона Кулиша, Михаила Старицкого, Генриха Гейне.

Театр «Эней» к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко записал 200 стихов на русском и украинском языке Кобзаря, к работе над которым были привлечены украинці Москвы и России. Записывали и профессиональные актеры, и те, кто никогда не увлекался художественным словом, но знают и любят украинский язык, поэзию, литературу, и дети ‒ ученики Украинской воскресной школы имени Павла Поповича, и взрослые ‒ руководители украинских организаций, украинских творческих коллективов и др. И родилась идея продолжить это поэтическое дело. Следующую большую работу «Эней» посвятил 145-летнему юбилею Леси Украинки. И теперь у нас есть диск «Contra spem spero», названный по программному стихотворению украинской поэтессы.

Во время встречи с руководителем театра Николаем Решетняком и актрисами ‒ Марией Новожиловой, Анной Пешковой и Наталией Мазуренко ученики и их родители услышали образное Слово Леси, которое может быть прочным, как сталь, призывать к борьбе, а может быть нежным, лиричным, поднимающим из глубин души сокровенные чувства…

И родилась еще одна идея ‒ записать диск, где стихи Леси Украинки будут читать дети ‒ ученики Украинской воскресной школы. И это будет нашим подарком всей украинской общественности.

Ассоль Овсянникова-Мелентьева.

Фото автора