Iнформацiйно-просвiтницька та освiтня Опубліковано 19.02.16

Віктор Дем’янчук: “Важливо зафіксувати перше враження” / Виктор Демьянчук: “Важно зафиксировать первое впечатление”

118 лютого у Національному культурному центрі України в Москві відбулася творча зустріч із заслуженим художником Росії, членом-кореспондентом Російської академії художеств, викладачем курсу “Образотворче мистецтво” в Українській недільній школі імені Павла Поповича Віктором Дем’янчуком.

Спочатку Віктор Борисович провів невеличку екскурсію по власній виставці робіт “Швидкий олівець”, яка нині експонується в інформаційно-довідковій бібліотеці Центру. А потім дав майстер-клас присутнім, у ході якого ділився своїми професійними секретами, а дітлахи й дорослі жваво і з задоволенням виконували усі настанови майстра.

Про мистецтво малюнка Віктор Борисович говорить так:

- Воно повинно не дивувати глядача, а виховувати в ньому почуття прекрасного. Мета художника – знайти живі й переконливі образи, такі засоби вираження, які б ясно розкривали основну ідею твору мистецтва (це можуть бути  контур, штрих, світлотінь, лінія тощо).

Образне мислення підказує творче застосування правил на практиці в тій чи іншій композиції. Мало слів – не значить мало думок.
Простота і артистизм живої лінії, визначення головного. Малюнок має бути швидким, темпераментним, акценти – передавати життєву енергію, зберігаючи всю легкість і свіжість. У малюнках автор повинен вловити характер, тип людини, кожного разу різні і переконливі. Разюче потужна пластика ліній, енергійний ритм несуть свою значущість, складність характерів.

Вчитися треба увесь час, відточуючи свій власний стиль, вдосконалюючи лаконічну лінію. А ще – дуже важливо зафіксувати перше враження, яке потім може перерости в портрет.

 Текст і фото: Олена Марченко.

***

18 февраля в Национальном культурном центре Украины в Москве состоялась творческая встреча с заслуженным художником России, членом-корреспондентом Российской академии художеств, преподавателем курса “Изобразительное искусство” в Украинской воскресной школе имени Павла Поповича Виктором Демьянчуком.

Сначала Виктор Борисович провел небольшую экскурсию по собственной выставке работ “Быстрый карандаш”, которая сейчас экспонируется в информационно-справочной библиотеке Центра. А затем дал мастер-класс присутствующимм, в ходе которого делился своими профессиональными секретами, а дети и взрослые быстро и с удовольствием выполняли все наставления мастера.

Об искусстве рисунка Виктор Борисович говорит так:

- Оно должно не удивлять зрителя, а воспитывать в нем чувство прекрасного. Цель художника – найти живые и убедительные образы, такие средства выражения, которые бы ясно раскрывали основную идею произведения искусства (это могут быть контур, штрих, светотень, линия и тому подобное).

Образное мышление подсказывает творческое применение правил на практике в той или иной композиции. Мало слов – не значит мало мыслей.
Простота и артистизм живой линии, определение главного. Рисунок должен быть быстрым, темпераментным, акценты – передавать жизненную энергию, сохраняя всю легкость и свежесть. В рисунках автор должен уловить характер, тип человека, каждый раз разные и убедительные. Поразительно мощная пластика линий, энергичный ритм несут свою значимость, сложность характеров.

Учиться надо все время, оттачивая свой собственный стиль, совершенствуя лаконичную линию. А еще – очень важно зафиксировать первое впечатление, которое потом может перерасти в портрет.

Текст и фото: Олена Марченко.

2 3 4 5