Новини Опубліковано 26.02.16

У напрямку до Гоголя / По направлению к Гоголю

125 лютого у Національному культурному центрі України в Москві відбулася презентація нової наукової праці відомого літературознавця, головного наукового співробітника Інституту світової літератури ім. О. М. Горького, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка, доктора філологічних наук Юрія Барабаша «У напрямку до Гоголя».

Книжка вивершує спільний із київським видавництвом «Темпора» триптих, до якого раніше увійшли видання «Просторінь Шевченкового слова» і «Дух животворить… Читаємо Сковороду». Проект було здійснено протягом 2011-2015 років, але він має понад сорокарічну передісторію. На думку автора, ця «велика трійця» українського духу – Григорій Сковорода, Тарас Шевченко й Микола Гоголь – набуває фундаментального значення для розуміння діалектичного процесу становлення і розвою нової української літератури, вектору та перспективи її історичного руху.

Ю. Барабаш розповів про своє заглиблення в творчість видатного письменника й тривале прагнення підготувати українську «гоголівську» книжку з наскрізною темою – національна генетика і ментальність Гоголя, драма розриву між «ґрунтом» і «долею» як причина духовного заламання і кризи українського генія.

Назву своєї нової книжки він пояснив наслідуванням формули з твору «У напрямку до Свана» Марселя Пруста: «Цей принцип стосується нашого осягнення Гоголя, бо скільки б ми не вивчали його, ми завжди будемо тільки просуватися в цьому напрямку до розуміння, осягнення, повної оцінки цього великого письменника. Причому, і його злетів, і безпрецедентного таланту, але, разом із тим, людини й письменника великих суперечностей, особистості трагічної».

Книжка «У напрямку до Гоголя» являє собою різні за часом написання гоголезнавчі студії (всього двадцять одна), які, за визначенням Ю. Барабаша, маркують різні етапи його шляху «в напрямку до Гоголя». Його поступ також відображено наприкінці книжки в «Прилозі» – фрагментах із листів автора до друзів та колег. Наскрізною в наукових розвідках є тема Гоголя і України в усіх аспектах і протиріччях цього питання. Дослідник розповів присутнім на презентації про участь у багатьох наукових дискусіях стосовно належності видатного письменника до української чи російської літератур, відзначивши свою незгоду з двома крайніми позиціями і погоджуючись із визначенням Івана Франка про «геніального українця» в російській та світовій літературі.

Головний спеціаліст відділу культури та мистецтв Центру, голова Товариства української культури «Славутич», член Національної спілки письменників України, поетеса Олена Марченко привітала Ю. Барабаша з новим виданням, нагадавши присутнім, що в минулі роки тут було представлено наукові дослідження про Г. Сковороду й Т. Шевченка.

Керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН, кандидат історичних наук Віктор Мироненко відзначив великий внесок праць Ю. Барабаша в сучасне літературознавство, сказавши, зокрема: «Може саме такий підхід, не політичний і навіть не історичний, а скоріше культурологічний, душевний і філософський, вказує на ту стежку, де ми можемо знайти вирішення дуже складних питань сучасності».

Тепло відгукнулася про нову працю Ю. Барабаша провідний співробітник Меморіального музею та наукової бібліотеки «Дім М. В. Гоголя» Олена Митарчук, відзначивши вдалу архітектоніку видання й вибране листування з друзями. Вона також розповіла про значне зацікавлення поміж московських школярів творчістю видатного українця, які з великим задоволенням відвідують експозиції та інтерактивні мандри до Запорозької Січі з переодяганням у національний стрій.

Присутні на презентації члени Товариства української культури «Славутич» подякували Ю. Барабашу за ґрунтовне й цікаве дослідження, висловивши свої думки з приводу «українськості» М. Гоголя, його походження та мови написання творів.

Ю. Барабаш відповів на питання учасників зустрічі з приводу ставлення Т. Шевченка до М. Гоголя, зауваживши, що «Шевченко в ставленні до Гоголя проходив певну еволюцію розуміння письменника й глибини його таланту». Протягом вечора відбувалося спілкування з автором про обставини життя письменника, його зв’язок з Україною, духовний досвід і релігійно-етичні пошуки.

Юрій Безкровний

По направлению к Гоголю

 25 февраля в Национальном культурном центре Украины в Москве состоялась презентация новой научной работы известного литературоведа, главного научного сотрудника Института мировой литературы им. А. М. Горького, лауреата Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, доктора филологических наук Юрия Барабаша «По направлению к Гоголю».

Книга завершает совместный с киевским издательством «Темпора» триптих, в который ранее вошли издания «Просторы Шевченковского слова» и «Дух животворит… Читаем Сковороду». Проект был реализован в течение 2011-2015 годов, но имеет сорокалетнюю предысторию. Как считает автор, эта «великая троица» украинского духа – Григорий Сковорода, Тарас Шевченко и Николай Гоголь – приобретает фундаментальное значение для понимания диалектического процесса становления и расцвета новой украинской литературы, вектора и перспективы ее исторического движения.
Ю. Барабаш рассказал о возникновении своей заинтересованности творчеством выдающегося писателя и о длительном стремлении подготовить украинскую «гоголевскую» книгу с главной темой – национальная генетика и ментальность Гоголя, драма разрыва между «почвой» и «судьбой» как причина духовного сокрушения и кризиса украинского гения.
Название своей новой книги он объяснил наследованием формулы из произведения «По направлению к Свану» Марселя Пруста: «Этот принцип касается нашего постижения Гоголя, потому что сколько бы мы ни изучали его, мы всегда будем только двигаться в этом направлении понимания, постижения, полной оценки этого великого писателя. Причем, и его взлетов, и беспрецедентного таланта, но, вместе с тем, человека и писателя больших противоречий, личности трагической ».
Книга «По направлению к Гоголю» представляет собой разные по времени написания гоголеведческие студии (всего двадцать одна), которые, по определению Ю. Барабаша, маркируют различные этапы его пути «по направлению к Гоголю». Его прогресс также отражен в конце книги в «Прилози» – фрагментах из писем автора к друзьям и коллегам. Центральной в этих научных исследованиях является тема Гоголя и Украины во всех аспектах и противоречиях этого вопроса. Исследователь рассказал присутствующим на презентации об участии во многих научных дискуссиях относительно принадлежности выдающегося писателя к украинской или русской литературе, отметив свое несогласие с двумя крайними позициями и соглашаясь с определением Ивана Франко о «гениальном украинцей» в русской и мировой литературе.
Главный специалист отдела культуры и искусств Центра, председатель Общества украинской культуры «Славутич», член Национального союза писателей Украины, поэтесса Олена Марченко поздравила Ю. Барабаша с новым изданием, напомнив присутствующим, что в прошлые годы здесь были представлены научные исследования о Г. Сковороде и Т. Шевченко.
Руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, кандидат исторических наук Виктор Мироненко отметил большой вклад работ Ю. Барабаша в современное литературоведение, сказав, в частности: «Может именно такой подход, не политический и даже не исторический, а скорее культурологический, душевный и философский, указывает на ту тропу, где мы можем найти решение очень сложных вопросов современности ».
Тепло отозвалась о новой работе Ю. Барабаша ведущий сотрудник Мемориального музея и научной библиотеки «Дом Н. В. Гоголя» Елена Митарчук, отметив удачную архитектонику издания и избранную переписку с друзьями. Она также рассказала о большом интересе московских школьников к творчеству выдающегося украинца, которые с большим удовольствием посещают экспозицию и интерактивное путешествие по Запорожской Сечи с переодеванием в национальный костюм.
Присутствующие на презентации члены Общества украинской культуры «Славутич» поблагодарили Ю. Барабаша за основательное и интересное исследование, выразив свое мнение по поводу «украинскости» Н. Гоголя, его происхождения и языка написания произведений.
Ю. Барабаш ответил на вопросы участников встречи по поводу отношения Т. Шевченко к Н. Гоголю, отметив, что «Шевченко в отношении к Гоголю проходил определенную эволюцию понимания писателя и глубины его таланта». В течение вечера присутствующие пообщались с автором об обстоятельствах жизни Гоголя, его связи с Украиной, духовном опыте и религиозно-этических поисках.

Юрий Безкровный

 

DSC08852 DSC08792 DSC08809 DSC08811 DSC08821 DSC08828 DSC08829 DSC08849 DSC08850