Новини Опубліковано 18.02.19

Конкурс

Шевченко19ХVІІІ Всеросійський конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед дітей та молоді

 

Шановні друзі!

Повідомляємо Вам про початок щорічного Всеросійського конкурсу на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед дітей та молоді, присвяченого 205-й річниці від дня народження Великого Кобзаря. Конкурс засновано Національним культурним центром України у м. Москві в 2002 році.

Фінальний тур Конкурсу відбудеться 23 березня 2019 року (субота) об 11.00 у приміщенні Національного культурного центру України у м. Москві (вул. Арбат, 9, буд. 1).

Заявки на участь надсилати до 20 березня 2019 року на електронну адресу ukrcenter_info@mail.ru або записуватися за телефонами: (495) 737-88-34, (495) 737-81-62.

У заявці на участь необхідно зазначити:

- прізвище, ім’я, по-батькові учасника;

- дата народження;

- навчальний заклад (ПІБ директора/ректора та контактні дані);

- клас/курс;

- місцезнаходження навчального закладу (село, місто, область, край, республіка);

- назва твору Тараса Шевченка.

Учасники з інших міст Російської Федерації оплачують проїзд власним коштом.

У Конкурсі беруть участь діти та молодь віком від 3 до 35 років у п`яти вікових категоріях.

ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед дітей і молоді,

присвячений 205 річниці від дня народження поета

Мета і завдання конкурсу:

- популяризація творчої спадщини геніального українського поета і художника Тараса Шевченка серед дітей і молоді;

- виховання у молодого покоління поваги до культурної спадщини України

Порядок проведення конкурсу:

Конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка, присвячений 205-й річниці від дня народження поета, проводиться у 1-му кварталі 2019 року.

До участі в конкурсі запрошуються учні українських недільних шкіл, середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студенти вузів, творча молодь із Москви та інших регіонів Росії.

Учасники конкурсу розподіляються за 5-ма віковими категоріями:

1-а – діти дошкільного віку (3-6 років);

2-а – учні загальноосвітніх закладів (7-12 років);

3-а – учні загальноосвітніх закладів (13-16 років);

4-а – студенти коледжів, училищ і вищих навчальних закладів, слухачі курсів української мови (17-22 роки);

5-а – творча молодь (23-35 років).

У програмі кожного конкурсанта має бути один цілісний твір Тараса Шевченка, написаний у віршованій формі (або єдина за змістом частина поетичного твору), який читається напам’ять мовою оригіналу. Також можуть бути представлені літературно-музичні композиції за творами Кобзаря тривалістю не більше 10 хвилин.

Повторне читання творів, які конкурсанти представляли на попередніх конкурсах, не допускається.

Конкурс має два тури:

1-й тур – відбірковий. Проходить безпосередньо за місцем проживання учасників. Переможці відбіркового туру отримують право на участь у фіналі конкурсу.

2-й тур – фінальний. Дата і місце проведення: Національний культурний центр України у м. Москві, 23 березня 2019 року. Заявки для участі в конкурсі приймаються до 20 березня 2019 року.

Члени журі фінального туру Конкурсу призначаються з числа співробітників Національного культурного центру України у м. Москві та Посольства України в Російській Федерації, викладачів московських вищих навчальних закладів, українських громадських організацій у Російській Федерації.

Переможці Конкурсу у кожній віковій категорії визначаються простою арифметичною сумою оцінок, виставлених членами журі за 10-бальною системою. Кожен член журі виставляє одну комплексну оцінку, яка враховує основні якісні характеристики художнього читання твору Тараса Шевченка напам’ять.

Порядок виступів конкурсантів у фінальному турі визначається жеребкуванням.

У винятковому порядку журі має право своїм рішенням передати першу премію з однієї вікової групи в іншу.

Якщо два конкурсанти набрали однакову кількість балів, премії можуть бути розділені за рішенням журі.

Переможцям та учасникам Конкурсу передбачені грамоти та дипломи, грошові премії і пам’ятні сувеніри.

***

ХVІІІ Всероссийский конкурс на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко среди детей и молодежи

Уважаемые друзья!

Сообщаем Вам о начале ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко среди детей и молодежи, посвященного 205-й годовщине со дня рождения Великого Кобзаря. Конкурс основан Национальным культурным центром Украины в г. Москве в 2002 году.

Финальный тур Конкурса состоится 23 марта 2019 (суббота) в 11.00 в помещении Национального культурного центра Украины в г. Москве (ул. Арбат, 9, д. 1).

Заявки на участие направлять в 20 марта 2019 на электронный адрес ukrcenter_info@mail.ru или записываться по телефонам: (495) 737-88-34, (495) 737-81-62.

В заявке на участие необходимо указать:

- фамилия, имя, отчество участника;

- дата рождения;

- учебное заведение (ФИО директора/ректора и контактные данные)

- класс/курс,

- местонахождение учебного заведения (село, город, область, край, республика)

- название произведения Тараса Шевченко.

Участники из других городов Российской Федерации оплачивают проезд за свой счет.

В конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте от 3 до 35 лет в пяти возрастных категориях.

Положение

о Конкурсе на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко среди детей и молодежи,

посвященном 205-й годовщине со дня рождения поэта

 

Цель и задачи конкурса:

- популяризация творческого наследия гениального украинского поэта и художника Тараса Шевченко среди детей и молодежи;

- воспитание у молодого поколения уважения к культурному наследию Украины.

Порядок проведения конкурса:

Конкурс на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевченко, посвященный 205-й годовщине со дня рождения поэта, проводится в 1-м квартале 2019 года.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся украинских воскресных школ, средних общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, творческая молодежь из Москвы и других регионов России.

Участники конкурса распределяются по 5-ти возрастным категориям:

1-я – дети дошкольного возраста (3-6 лет);

2-я – учащиеся общеобразовательных учреждений (7-12 лет);

3-я – учащиеся общеобразовательных учреждений (13-16 лет);

4-я – студенты колледжей, училищ и высших учебных заведений, слушатели курсов украинского языка (17-22 года);

5-я – творческая молодежь (23-35 лет).

В программе каждого конкурсанта должно быть одно целостное произведение Тараса Шевченко, написанное в стихотворной форме (или единственная по содержанию часть поэтического произведения), которое читается наизусть на языке оригинала. Также могут быть представлены литературно-музыкальные композиции по произведениям Кобзаря продолжительностью не более 10 минут.

Повторное чтение произведений, которые конкурсанты представляли на предыдущих конкурсах, не допускается.

Конкурс проходит в два тура:

1-й тур – отборочный. Проходит непосредственно по месту жительства участников. Победители отборочного тура получают право на участие в финале конкурса.

2-й тур – финальный. Дата и место проведения: Национальный культурный центр Украины в г. Москве, 23 марта 2019 года. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 20 марта 2019 года.

Члены жюри финального тура Конкурса назначаются из числа сотрудников Национального культурного центра Украины в г. Москве и Посольства Украины в Российской Федерации, преподавателей московских вузов, украинских общественных организаций в Российской Федерации.

Победители Конкурса в каждой возрастной категории определяются простой арифметической суммой оценок, выставленных членами жюри по 10-балльной системе. Каждый член жюри выставляет одну комплексную оценку, которая учитывает основные качественные характеристики художественного чтения произведения Тараса Шевченко наизусть.

Порядок выступлений конкурсантов в финальном туре определяется жеребьевкой.

В исключительном порядке жюри имеет право своим решением передать первую премию из одной возрастной группы в другую.

Если два конкурсанта набрали одинаковое количество баллов, премии могут быть разделены по решению жюри.

Победителям и участникам конкурса предусмотрены грамоты и дипломы, денежные премии и памятные сувениры.